:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006
สำนักปลัด
นางสาวเกตสุรินทร์ ใจเที่ยง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.061-0092888
นางสาวนิภาพร ดวงดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร.082-1965747
นางสาวปวีณา ทองงาม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.081-5313739
นางสาวปณิชา ปิติกรศิริกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร.080-6355392
นางละออ พรมวิจิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร.086-4391761
นางสาวศรินดา สายสุภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.089-9524218
นางสาวศิริลักษณ์ นักเทศน์
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
โทร.088-2235415
ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ
นายศักดา สุภาธาดา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
โทร.091-0791711
นายจามร รัตนพิสิษฐ์ไพศาล
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร.096-6793249
นายกำธร จันทร์ติ๊บ
พนักงานดับเพลิง
โทร.089-5539207
นางสาวเยาวพรรณ ปันเป็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร.089-7559428
นางสาวณัฐอนงค์ ปันคำ
คนงานทั่วไป
โทร.087-1868184
นายเสน่ห์ ทิพย์จักร
คนงานทั่วไป
โทร.097-9918381
นายปุณณวิชญ์ ศรีวิชัย
พนักงานดับเพลิง
โทร.080-6787714
นายธีรพงค์ กันธะวงค์
คนงานทั่วไป
โทร.084-5026462
นางสุดา ปันทะนันท์
คนงานทั่วไป
โทร.095-8192474
นางสาวพิมพ์พาพร บุญจา
คนงานทั่วไป
โทร.088-2541540
นางสาวอรวรรณ์ ขันคำกาศ
พนักงานจ้างเหมา