:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006
สำนักปลัด
นางสาวเกตสุรินทร์ ใจเที่ยง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.061-0092888
นางสาวนิภาพร ดวงดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร.082-1965747
นางสาวปวีณา ทองงาม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.081-5313739
-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล
-
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-
นางสาวธัญลักษณ์ ศรียานะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 096-3545866
นางสาวศิริลักษณ์ นักเทศน์
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
โทร.088-2235415
นางสาวพีรยา พันธวงค์
นิติกรปฏิบัติการ
โทร.062-9542397
นายศักดา สุภาธาดา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
โทร.091-0791711
นายจามร รัตนพิสิษฐ์ไพศาล
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร.096-6793249
นายกำธร จันทร์ติ๊บ
พนักงานดับเพลิง
โทร.089-5539207
นางสาวเยาวพรรณ ปันเป็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร.089-7559428
นางสาวณัฐอนงค์ ปันคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทร.087-1868184
นายเสน่ห์ ทิพย์จักร
คนงานทั่วไป
โทร.097-9918381
นายปุณณวิชญ์ ศรีวิชัย
พนักงานดับเพลิง
โทร.080-6787714
นายธีรพงค์ กันธะวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร.084-5026462
นายชาคร แสนใบ
พนักงานขับรถยนต์
โทร.099-4058689
นางสาวพิมพ์พาพร บุญจา
คนงานทั่วไป
โทร.088-2541540
นายอภิวัฒน์ นันตา
พนักงานขับรถยนต์
โทร.082-9604390
นางสุดา ปันทะนันท์
คนงานทั่วไป
โทร.095-8192474
นางสาวอรวรรณ ขันคำกาศ
คนงานทั่วไป
โทร.089-5616947
นายวิรัตน์ นวลสอาด
คนงานทั่วไป
โทร.098-7698136
นายยงค์ยุธ ทองขาว
นักการภารโรง
นายลิขิต ขันคำ
นักการภารโรง
โทร.097-9544802
นายนพดล เต๋มีจ๊ะ
คนงานประจำรถขยะ
โทร.096-3533356
นายคณากร โปธา
คนงานประจำรถขยะ
โทร.093-2578020
นายเด่นชัย คำไชย
คนงานประจำรถขยะ
โทร.087-7270277
นายรุ่งศักดิ์ ศรีทองยศ
คนงานประจำรถขยะ
โทร.081-1648131