:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006
ฝ่ายนิติบัญญติ
นายอาวุธ ศรีเรือน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
โทร.086-6713400
นายจันทร์แก้ว เดคำกาศ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
โทร.088-7491687
นายอสิต ทิพย์นางรอง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
โทร.086-9241617
นายสมยา น้อยหมอ
สมาชิกสภา ม.1 บ้านโละ
โทร.086-1170867
นายฤทธิ์ ไส้ฟ้า
สมาชิกสภา ม.2 บ้านสันปอธง
โทร.093-2426984
นางสาวสุพัฒน์ เขื่อนเพชร
สมาชิกสภา ม.3 บ้านทรายแดง
โทร.089-6332984
นายอาวุธ ศรีเรือน
สมาชิกสภา ม.4 บ้านสันต้นหมื้อ
โทร.086-6743400
นายดวงจันทร์ โอเงิน
สมาชิกสภา ม.5 บ้านฮ่องห้าน้อย
โทร.064-2063857
นายเชาวลิต ปัญญาวงค์
สมาชิกสภา ม.6 บ้านใหม่กองทราย
โทร.084-3701254
นายวิรัตน์ ทองรัตน์
สมาชิกสภา ม.7 บ้านสันป่าเหียว
โทร.063-8415699
นายจันทร์แก้ว เดคำกาศ
สมาชิกสภา ม.8 บ้านสันป๋อ
โทร.088-7491687
นายอภิเดช ปวนสิงห์
สมาชิกสภา ม.9 บ้านป่าเหียก
โทร.061-2811271
นายรุ่งฟ้า สักเร็ว
สมาชิกสภา ม.10 บ้านสันลมจอย
โทร.064-6873765
นายนิรันดร์ สาระวรรณา
สมาชิกสภา ม.11 บ้านใหม่พัฒนา
โทร.097-9794504
นายวุฒิธิชัย มูลทอง
สมาชิกสภา ม.12 บ้านดอนใหม่
โทร.098-2452655