:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006
ฝ่ายนิติบัญญติ
นายอาวุธ ศรีเรือน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
โทร.086-6713400
นายจันทร์แก้ว เดคำกาศ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
โทร.088-7491687
นายวุฒิธิชัย มูลทอง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
โทร.098-2452655
นายสมยา น้อยหมอ
สมาชิกสภาฯ ม.1
โทร.086-1170867
นายฤทธิ์ ไส้ฟ้า
สมาชิกสภาฯ ม.2
โทร.093-2426984
นางสาวสุพัฒน์ เขื่อนเพชร
สมาชิกสภาฯ ม.3
โทร.089-6332984
นายอาวุธ ศรีเรือน
สมาชิกสภาฯ ม.4
โทร.086-6743400
นายดวงจันทร์ โอเงิน
สมาชิกสภาฯ ม.5
โทร.064-2063857
นายเชาวลิต ปัญญาวงค์
สมาชิกสภาฯ ม.6
โทร.084-3701254
นายวิรัตน์ ทองรัตน์
สมาชิกสภาฯ ม.7
โทร.063-8415699
นายจันทร์แก้ว เดคำกาศ
สมาชิกสภาฯ ม.8
โทร.088-7491687
นายอภิเดช ปวนสิงห์
สมาชิกสภาฯ ม.9
โทร.061-2811271
นายไพโรจน์ สักเร็ว
สมาชิกสภาฯ ม.10
โทร.064-6873765
นายนิรันดร์ สาระวรรณา
สมาชิกสภาฯ ม.11
โทร.097-9794504
นายวุฒิธิชัย มูลทอง
สมาชิกสภาฯ ม.12
โทร.098-2452655