:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006
หัวหน้าส่วนราชการ
นางโชติกา คำพิบูลย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
นางโชติกา คำพิบูลย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื่้อ
โทร.081-1642255
นางสาวเกตสุรินทร์ ใจเที่ยง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.061-0092888
นางกมลพร พลเยี่ยม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.094-76066
นายอดิเรก พาณิชย์วัฒนานุกูล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.095-8153152
นายสมชาย วรรณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ร.ก.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร.061-3020523