:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006
หัวหน้าส่วนราชการ
นายอสิต ทิพย์นางรอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
โทร.086-9241617
นางศรีพลอย เพชรหว้าโง๊ะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
โทร.082-1876352
นางสาวเกตสุรินทร์ ใจเที่ยง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.061-0092888
นางศิริรัตน์ ปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.084-4801423
นายสมชาติ วงค์ตาคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.087-1882601
นางศรีพลอย เพชรหว้าโง๊ะ
รองปลัด อบต.
ร.ก.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร.082-1876352