:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006
กองช่าง
นายสมชาติ วงค์ตาคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.087-1882601
นายพัฒนา ปัญญาศรี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร.088-2891764
นายธันทิวา บุญจา
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
โทร.096-8766489
นายเกียรติศักดิ์ ทองฟู
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
โทร.096-2311521
นางสาววนัชพร สมจิตร์
คนงานทั่วไป
โทร.097-3385167