:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006
กองการศึกษา
นายสมชาย วรรณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการแทนผู้ อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร.061-3020523
นางปราณี จอมศิริ
ครู ค.ศ.2
โทร.088-1381270
นางอำไพ ไหมทอง
ครู ค.ศ.1
โทร.062-2812700
นางสาวกานต์พิชชา แสนปัญญา
ครู ค.ศ.1
โทร.082-8965036
นางรัตติกาล บุญยศ
ครู ค.ศ.1
โทร.090-4703624
นางฐิตาพร จันทร์ติ๊บ
ครู ค.ศ.1
โทร.095-4625618
นางรัชนีย์ กาวิรส
ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก
โทร.092-3377623
นางบัวลอย รุ่งศิริ
ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก
โทร.095-6925995
นางสาว ธนาพร มะลิใจ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
083-5166553
นางสาวพรพรรณ สัตะมะลึก
ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก
090-7578557
นางกุญชาลี จุ่มใจ
ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก
085-7131833
นางปัญญาพร กันมะโน
ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก
085-6486073
นางสาววไลพร ตานัน
บุคลากรสนับสนุนการสอน
065-4747144
นางเกศริน แซ่ย่าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
087-1772090
นางสาวศุภลักษณ์ สันใจ
คนงานทั่วไป
095-4101590
นายพรชัย ยืนมาก
นักการภารโรง
โทร.091-8537035
นายสรศักดิ์ ยาพรม
พนักงานจ้างทั่วไป
093-1401120