:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006
กองคลัง
นางศิริรัตน์ ปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางกมลพร พลเยี่ยม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทร.094-7606668
นางสกาวรัตน์ ต๊ะเสี้ยว
นักวิชาการการเงินฯชำนาญการ
โทร.0892650719
นางสาวสุนิสา มณี
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
โทร.082-6285935
นายฐิติพนธ์ สุวรรณทอง
นักตรวจสอบภายใน
097-9355822
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาทิตยา ทองรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร.095-2792541
นางสาวรัชชุวรรณ มณี
คนงานทั่วไป
โทร.082-6298366
นางสาวดนุลดา กันธะวงค์
คนงานทั่วไป
โทร.083-0880649
นางสาวเจมจิรา ปันคำ
พนักงานจ้างเหมา