องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ  ตำบลแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาตน คน และงาน บนวิถีแห่งความพอเพียง หมายเลขโทรศัพท์ 053-377006

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2560
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
1,736
เดือนที่แล้ว
1,861
ปีนี้
16,044
ปีที่แล้ว
17,005
ทั้งหมด
60,439
ไอพี ของคุณ
35.172.203.87
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

- ที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ตั้งอยู่เลขที่ 212 หมู่ที่ 3 ถนนต้นหนุน-แม่สลัก ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 167 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่อาย เป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร
  
- อาณาเขต
        ทิศเหนือ       ติดต่อกับตำบลแม่สาว     อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
        ทิศเหนือ       ติดต่อกับตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย และตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
        ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
        ทิศตะวันตก    ติดต่อกับตำบลแม่สาว     อำเภอแม่อาย และตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่โดยประมาณทั้ง อบต. 21,500 ไร่ หรือ 34.41 ตารางกิโลเมตร
ภูมิประเทศจาก พื้นที่ทั้งหมด 34.41 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เฉลี่ย 469 เมตร มีแม่น้ำไหลผ่านจำนวน 1 สาย คือ แม่น้ำฝาง

ประชากร
    ประชากรในพื้นที่รับผิดชอบในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ รวมทั้งสิ้น 6,595 คน แยกเป็นชายจำนวน  3,249 คน หญิงจำนวน  3,346 คน
 
หมู่ที่
 
ชื่อหมู่บ้าน
 
จำนวนครัวเรือน
 
 จำนวนประขชากร  รวมจำนวนประชาชน
 
 ชาย หญิง
 1  บ้านโล๊ะ     333  374 389
 763
 2  บ้านสันปอธง  211  268 257
 525
 3  บ้านทรายแดง  273  272 282
 554
 4  บ้านสันต้นหมื้อ  279  279 268
 547
 5  บ้านฮ่องห้าน้อย  264  310 367
 677
 6  บ้านใหม่กองทราย  517  724 712
 1,536
 7  บ้านสันป่าเหียว  114  133 142
 275
 8  บ้านสันป๋อ  213  257 251
 508
9
บ้านป่าเหียก
124
155
134
288
10
บ้านสันลมจอย
124
140
160
300
11
บ้านใหม่พัฒนา
164
173
192
365
12
บ้านดอนใหม่
123
161
177
338
รวมทั้งสิ้น
2,719
3,245
3,331
6,576

จำนวนครัวเรือนที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน มีทั้งหมด 2,671ครัวเรือน ตามรายละเอียด ดังนี้
หมู่ที่ 1     บ้านโละ               จำนวนครัวเรือน         313     ครัวเรือน
หมู่ที่ 2     บ้านสันปอธง         จำนวนครัวเรือน         211     ครัวเรือน
หมู่ที่ 3     บ้านทรายแดง       จำนวนครัวเรือน          273     ครัวเรือน
หมู่ที่ 4     บ้านสันต้นหมื้อ       จำนวนครัวเรือน         279     ครัวเรือน
หมู่ที่ 5     บ้านฮ่องห้าน้อย      จำนวนครัวเรือน         264     ครัวเรือน
หมู่ที่ 6     บ้านใหม่กองทราย   จำนวนครัวเรือน         517     ครัวเรือน
หมู่ที่ 7     บ้านสันป่าเหียว      จำนวนครัวเรือน         114     ครัวเรือน
หมู่ที่ 8     บ้านสันป๋อ            จำนวนครัวเรือน         213     ครัวเรือน
หมู่ที่ 9     บ้านป่าเหียก         จำนวนครัวเรือน         124     ครัวเรือน
หมู่ที่ 10   บ้านสันลมจอย       จำนวนครัวเรือน         124     ครัวเรือน
หมู่ที่ 11   บ้านใหม่พัฒนา      จำนวนครัวเรือน          164      ครัวเรือน
หมู่ที่ 12   บ้านดอนใหม่         จำนวนครัวเรือน         123     ครัวเรือน

สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพรับจ้าง มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 2,671 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.62 และมีหน่วยธุรกิจที่สำคัญ คือ
ธนาคาร                           จำนวน           1     แห่ง
ปั๊มน้ำมัน                           จำนวน          10     แห่ง
โรงสีข้าว                          จำนวน          11     แห่ง
ร้านค้าปลีก                         จำนวน          56     แห่ง
ร้านรับซ่อมยานยนต์              จำนวน          4     แห่ง
ร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า         จำนวน          1     แห่ง
ไปรษณีย์อนุญาตเอกชน           จำนวน           1     แห่ง
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ              จำนวน           9     แห่ง

สภาพทางสังคม
การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา                         จำนวน         2     แห่ง
โรงเรียนขยายโอกาส                            จำนวน         1     แห่ง
โรงเรียนอนุบาลเด็กเล็ก อบต.สันต้นหมื้อ      จำนวน          1     แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                            จำนวน         1     ศูนย์
ศูนย์การเรียนชุมชน                           จำนวน         1     แห่ง
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร         จำนวน          1     แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน               จำนวน         12    แห่ง
จุดบริการอินเตอร์เน็ตตำบล                    จำนวน          1    แห่ง

สถาบันทางศาสนา
วัด          จำนวน     7     แห่ง
1.วัดสันติวัน        หมู่ที่     1     บ้านโละ
2.วัดชัยชนาราม    หมู่ที่     2     บ้านสันปอธง
3.วัดทรายแดง      หมู่ที่     3     บ้านทรายแดง
4.วัดสันต้นหมื้อ     หมู่ที่     4     บ้านสันต้นหมื้อ
5.วัดฮ่องห้าน้อย    หมู่ที่     5     บ้านฮ่องห้าน้อย
6.วัดธรรมเจริญ     หมู่ที่     6     บ้านใหม่กองทราย
7.วัดใหม่ต้นสน      หมู่ที่     9     บ้านป่าเหียก

โบสถ์         จำนวน     1     แห่ง

สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล     จำนวน         1     แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตำรวจชุมชนตำบลสันต้นหมื้อ    จำนวน         1     แห่ง

กลุ่มมวลชนจัดตั้ง
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)               จำนวน           56     คน
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน (อสม.)       จำนวน         216     คน
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)                    จำนวน         109     คน
องค์กรชุมชน                                              จำนวน             1     องค์กร
ชมรมผู้สูงอายุ                                             จำนวน           20     ชมรม
กองทุนหมู่บ้าน                                            จำนวน           12     กองทุน