:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

 

สภาพทั่วไป

 

- ที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ตั้งอยู่เลขที่ 212 หมู่ที่ 3 ถนนต้นหนุน-แม่สลัก ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 167 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่อาย เป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร
  
- อาณาเขต
        ทิศเหนือ       ติดต่อกับตำบลแม่สาว     อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
        ทิศเหนือ       ติดต่อกับตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย และตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
        ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
        ทิศตะวันตก    ติดต่อกับตำบลแม่สาว     อำเภอแม่อาย และตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่โดยประมาณทั้ง อบต. 21,500 ไร่ หรือ 34.41 ตารางกิโลเมตร
ภูมิประเทศจาก พื้นที่ทั้งหมด 34.41 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เฉลี่ย 469 เมตร มีแม่น้ำไหลผ่านจำนวน 1 สาย คือ แม่น้ำฝาง

ประชากร
    ประชากรในพื้นที่รับผิดชอบในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ รวมทั้งสิ้น 6,595 คน แยกเป็นชายจำนวน  3,249 คน หญิงจำนวน  3,346 คน
 
หมู่ที่
 
ชื่อหมู่บ้าน
 
จำนวนครัวเรือน
 
 จำนวนประขชากร  รวมจำนวนประชาชน
 
 ชาย หญิง
 1  บ้านโล๊ะ     333  374 389  763
 2  บ้านสันปอธง  211  268 257  525
 3  บ้านทรายแดง  273  272 282  554
 4  บ้านสันต้นหมื้อ  279  279 268  547
 5  บ้านฮ่องห้าน้อย  264  310 367  677
 6  บ้านใหม่กองทราย  517  724 712  1,536
 7  บ้านสันป่าเหียว  114  133 142  275
 8  บ้านสันป๋อ  213  257 251  508
9 บ้านป่าเหียก 124 155 134 288
10 บ้านสันลมจอย 124 140 160 300
11 บ้านใหม่พัฒนา 164 173 192 365
12 บ้านดอนใหม่ 123 161 177 338
รวมทั้งสิ้น
2,719 3,245 3,331 6,576
 
จำนวนครัวเรือนที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน มีทั้งหมด 2,671ครัวเรือน ตามรายละเอียด ดังนี้
หมู่ที่ 1     บ้านโละ               จำนวนครัวเรือน         313     ครัวเรือน
หมู่ที่ 2     บ้านสันปอธง         จำนวนครัวเรือน         211     ครัวเรือน
หมู่ที่ 3     บ้านทรายแดง       จำนวนครัวเรือน          273     ครัวเรือน
หมู่ที่ 4     บ้านสันต้นหมื้อ       จำนวนครัวเรือน         279     ครัวเรือน
หมู่ที่ 5     บ้านฮ่องห้าน้อย      จำนวนครัวเรือน         264     ครัวเรือน
หมู่ที่ 6     บ้านใหม่กองทราย   จำนวนครัวเรือน         517     ครัวเรือน
หมู่ที่ 7     บ้านสันป่าเหียว      จำนวนครัวเรือน         114     ครัวเรือน
หมู่ที่ 8     บ้านสันป๋อ            จำนวนครัวเรือน         213     ครัวเรือน
หมู่ที่ 9     บ้านป่าเหียก         จำนวนครัวเรือน         124     ครัวเรือน
หมู่ที่ 10   บ้านสันลมจอย       จำนวนครัวเรือน         124     ครัวเรือน
หมู่ที่ 11   บ้านใหม่พัฒนา      จำนวนครัวเรือน          164      ครัวเรือน
หมู่ที่ 12   บ้านดอนใหม่         จำนวนครัวเรือน         123     ครัวเรือน

สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพรับจ้าง มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 2,671 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.62 และมีหน่วยธุรกิจที่สำคัญ คือ
ธนาคาร                           จำนวน           1     แห่ง
ปั๊มน้ำมัน                           จำนวน          10     แห่ง
โรงสีข้าว                          จำนวน          11     แห่ง
ร้านค้าปลีก                         จำนวน          56     แห่ง
ร้านรับซ่อมยานยนต์              จำนวน          4     แห่ง
ร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า         จำนวน          1     แห่ง
ไปรษณีย์อนุญาตเอกชน           จำนวน           1     แห่ง
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ              จำนวน           9     แห่ง

สภาพทางสังคม
การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา                         จำนวน         2     แห่ง
โรงเรียนขยายโอกาส                            จำนวน         1     แห่ง
โรงเรียนอนุบาลเด็กเล็ก อบต.สันต้นหมื้อ      จำนวน          1     แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                            จำนวน         1     ศูนย์
ศูนย์การเรียนชุมชน                           จำนวน         1     แห่ง
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร         จำนวน          1     แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน               จำนวน         12    แห่ง
จุดบริการอินเตอร์เน็ตตำบล                    จำนวน          1    แห่ง

สถาบันทางศาสนา
วัด          จำนวน     7     แห่ง
1.วัดสันติวัน        หมู่ที่     1     บ้านโละ
2.วัดชัยชนาราม    หมู่ที่     2     บ้านสันปอธง
3.วัดทรายแดง      หมู่ที่     3     บ้านทรายแดง
4.วัดสันต้นหมื้อ     หมู่ที่     4     บ้านสันต้นหมื้อ
5.วัดฮ่องห้าน้อย    หมู่ที่     5     บ้านฮ่องห้าน้อย
6.วัดธรรมเจริญ     หมู่ที่     6     บ้านใหม่กองทราย
7.วัดใหม่ต้นสน      หมู่ที่     9     บ้านป่าเหียก
 
โบสถ์         จำนวน     1     แห่ง
 
สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล     จำนวน         1     แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตำรวจชุมชนตำบลสันต้นหมื้อ    จำนวน         1     แห่ง

กลุ่มมวลชนจัดตั้ง
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)               จำนวน           56     คน
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน (อสม.)       จำนวน         216     คน
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)                    จำนวน         109     คน
องค์กรชุมชน                                              จำนวน             1     องค์กร
ชมรมผู้สูงอายุ                                             จำนวน           20     ชมรม
กองทุนหมู่บ้าน                                            จำนวน           12     กองทุน

ฐานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุ

          ข้อมูลผู้สูงอายุ   http://www.suntonmue.go.th/catalog/news/501

 

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

http://www.suntonmue.go.th/document/public_guild/287

 

รายชื่อประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลสันต้นหมื้อ.

http://www.suntonmue.go.th/document/public_guild/286

 

ฐานข้อมูลประชากรคนพิการ

http://www.suntonmue.go.th/document/public_guild/288

 

ฐานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

http://www.suntonmue.go.th/document/public_guild/289

 

สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่

http://www.suntonmue.go.th/document/public_guild/290

http://www.suntonmue.go.th/catalog/news/539

http://www.suntonmue.go.th/catalog/news/540

 

 

 

ข้อมูลตลาดในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ

  1. ตลาดนัดวันจันทร์ บ้านโละ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านโละ ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นตลาดนัดเอกชน)

ตลาดนัดวันจันทร์ บ้านโละ เปิดให้บริการ ตั้งแต่ 15.00 น. จนถึง 18.00 น. ในทุกๆวันจันทร์ของสัปดาห์ 

ตลาดนัดวันจันทร์ บ้านโละ เป็นตลาดนัดกลางวัน ส่วนใหญ่ขายของแนวสินค้าทางการเกษตรกร

พืชไร่ ได้แก่  พริก กระเทียม   เป็นต้น

พืชสวน ได้แก่ ไม้ผลต่างๆ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลําไย มะม่วง

ธัญพืช ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด  ลูกเดือย

พืชผัก ได้แก่ ผักต่างๆ

ปศุสัตว์ ได้แก่ หมู ไก่เนื้อ ไก่ไข่ โคเนื้อ โคนม หมู

ประมง ได้แก่ ปลาชนิดต่าง ๆ

มีสินค้าของใช้ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น

 

2. ตลาดนัดบ้านสันป๋อ  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นตลาดนัดเอกชน)

ตลาดนัดบ้านสันป๋อ เปิดให้บริการ ตั้งแต่ 05.00 น. จนถึง 12.00 น. ในทุกๆวันอาทิตย์ของสัปดาห์ 

ตลาดนัดบ้านสันป๋อ เป็นตลาดนัดกลางวัน ส่วนใหญ่ขายของแนวสินค้าทางการเกษตรกร

พืชไร่ ได้แก่  พริก กระเทียม   เป็นต้น

พืชสวน ได้แก่ ไม้ผลต่างๆ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลําไย มะม่วง

ธัญพืช ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด  ลูกเดือย

พืชผัก ได้แก่ ผักต่างๆ

ปศุสัตว์ ได้แก่ หมู ไก่เนื้อ ไก่ไข่ โคเนื้อ โคนม หมู

ประมง ได้แก่ ปลาชนิดต่าง ๆ

มีสินค้าของใช้ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น