:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006

ชื่อ: ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

2 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ  กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง     จำนวน  1  คน  เมื่อวันที่   2  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2566  นั้น

              บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ  ได้ดำเนินการ               รวมผลคะแนนเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ  ของเขตเลือกตั้งที่  2  อำเภอแม่อาย                       จังหวัดเชียงใหม่เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ดังนี้

               ๑.  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ....407.... คน

๒.  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง .......292......คน

๓.  จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด .......440...... บัตร

๔.  จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง .......292....... บัตร

    ๔.๑  จำนวนบัตรดี ........286....... บัตร

    ๔.๒  จำนวนบัตรเสีย .........3........ บัตร

    ๔.๓  จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด .......3........ บัตร

๕.  จำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ .......148........ บัตร

๖.  จำนวนคะแนนที่ผู้สมัครได้รับเรียงตามลำดับผู้ได้คะแนนสูงสุด  ดังนี้

 

ลำดับที่

ชื่อผู้สมัคร

หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ได้คะแนน

หมายเหตุ

1

นางสาวสุภาพ  เมฆลา

1

169  (หนึ่งร้อยหกสิบเก้า)

 

2

นายสำราญ     ไส้ฝ้า

2

117  (หนึ่งร้อยสิบเจ็ด)

 

              ประกาศ   วันที่  2  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_515_11_32_217.pdf