:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ เรื่อง ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันเลือกตั้งท้องถิ่น

1 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

เนื่องด้วย  คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ  ประกาศให้วันที่  2  กรกฎาคม  2566  เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ  เขตเลือกตั้งที่  2  กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง                ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2562  มาตรา  123  “ ผู้ใดขาย  จำหน่าย  จ่ายแจก  หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด  ในเขตเลือกตั้ง  ในระหว่างเวลา  18.00  นาฬิกา  ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน  จนถึงเวลา  18.00  นาฬิกา  ของวันเลือกตั้ง  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ”

                   ดังนั้น  เพื่อเป็นการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ  จึงออกประกาศ  ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ในวันที่  1  กรกฎาคม  2566 เวลา  18.00  น.  ไปจนถึงเวลา  18.00  น.  ของวันที่  2  กรกฎาคม  2566  โดยจะไม่สามารถจำหน่าย  หรือเลี้ยงสุราได้   หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษ  จำคุกไม่เกิน  6  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  10,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

          ประกาศ    วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_514_17_1_382.pdf