:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006

ชื่อ: การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) เพื่อแปรญัตติ

22 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 22 สิงหาคม 2566
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) เพื่อแปรญัตติ
(วาระที่ 1) ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
(วาระที่2) และข้อมติ
(วาระที่ 3) ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2567
(วาระที่4) วาระอื่นๆ
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร