:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006

ชื่อ: การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.

15 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566
วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.
วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองการประชุม สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566
วาระที่ 3 ให้ที่ประชุมพิจารณา
3.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567
(วาระที่ 1 รับหลักการ)
วาระที่4 วาระอื่นๆ
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร